DPA
Zwei Hirten zähmen Pferde auf dem Wulan Butong Grasland in der Mongolei. Foto: Pan Zhengguang/XinHua/dpa
DPA

SOCIAL BOOKMARKS